บ้านครูไผ่     www.krupai.netการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( (School-Based Management)) คืออะไร โดย นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
รายงานวิจัย: การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

คลิกที่นี่ ! ดาวน์โหลดเอกสาร/สไลด์ นำเสนอโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน     แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้     การพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการเรียนรู้     การวัดและประเมินผล และการพัฒนาสมรรถภาพการคิด

ติดต่อผู้จัดทำ: ดร.ไพจิตร สดวกการ
e-mail: pai@labschools.com

ค้น >> << หา

ทะเลไทย ปากเซ.คอม

Powered by
counter.bloke.com