แหล่งจัดระบบข้อมูลของโลก: Google


Google Data Center ใน Oregon ใช้พลังงานเท่ากับที่ใช้ใน New Castle ทั้งเมือง >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่มาของภาพ: Forward mail จาก คุณหมอศานติ วิบูลมงคล ประเทศสหรัฐอเมริกา (santivibul@yahoo.com) ซึ่งได้รับจาก Hfrusche@aol.com
Webmistress: ดร.ไพจิตร สดวกการ
paichits05@gmail.com
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และที่ปรึกษางานวิชาการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ขอขอบคุณผู้ออกแบบป้ายบ้านครูไผ่ จ.ส.อ. คุณครูพยนต์ ง่วนทอง
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
ทะเลไทย ปากเซ.คอม
Free Website Counter
Free Website Counter
เริ่มนับเมื่อ 13 มกราคม 2556