พลังปัญญาสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม


ดอกไม้ต่างสีสัน
ต่างกลิ่นพันธุ์กิ่งก้านใบ
เข็มน้อยร้อยเรียงไป
เป็นมาลัยอันโสภา
คนเราแม้นต่างจิต
ต่างความคิดต่างสาขา
สวยได้ดังมาลา
เมื่อเรามาเติมเต็มกัน


ดร. ไพจิตร สดวกการ
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา.
1