ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร (Dr.Janchai Yingprayoon) รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา (janchai@loxinfo.co.th, dr.janchai@gmail.com             Tel. +6681-6412533, +6681-6512591) แจ้งเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ประเภทรับตรง)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขา
    • ธุรกิจการบิน
    • การจัดการท่องเที่ยว
    • การโรงแรม: วิชาเอกการโรงแรม, วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขา
    • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Web Counter
Web Counter