บ้านครูไผ่     www.krupai.net


การออกแบบด้วยกระบวนการย้อนกลับ (Backword Design)
หลักการ Backward Design ของ Wiggins & McTighe
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
      ตอนที่ 1       ตอนที่ 2
การนำ Backward Design มาใช้ในการประเมินผลการเรียน โดย อ.ไตรรงค์ เจนการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบด้วยกระบวนการย้อนกลับ เรื่อง
จำนวนเต็ม (Integers)
ระบบสมการเชิงเส้น
ตารางสี่ช่อง: กระดาษทดของการออกแบบด้วยกระบวนการย้อนกลับWebmistress: ดร.ไพจิตร สดวกการ
paichits05@gmail.com
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และที่ปรึกษางานวิชาการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.