-->
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test

hit counter
hit counter
เริ่มนับใหม่วันที่ 23 ธันวาคม 2557
คลิกที่นี่เพื่อส่งคำถามหรือแบ่งปันความรู้
เมื่อแสดงผลให้เลื่อนหน้าเว็บนั้นข้ามป้ายโฆษณาลงไปอ่านและเขียนที่กล่องข้อความค่ะ

Webmistress: ดร.ไพจิตร สดวกการ
paichits05@gmail.com
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และที่ปรึกษางานวิชาการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ขอขอบคุณผู้ออกแบบป้ายบ้านครูไผ่ จ.ส.อ. คุณครูพยนต์ ง่วนทอง
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
ทะเลไทย ปากเซ.คอม